Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Dirprwy Bennaeth Staff i Andrew RT Davies AS, Pennaeth Grŵp Senedd y Ceidwadwyr Cymreig

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/01/2023   |   Amser darllen munudau

Dirprwy Bennaeth Staff i Andrew RT Davies AS, Pennaeth Grŵp Senedd y Ceidwadwyr Cymreig

Ystod cyflog: £36,934 - £45,116 pro-rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Senedd, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-083-22

Diben y swydd

Swyddogaethau craidd y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Drwy fusnes ffurfiol y Senedd yn bennaf, sef yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau, y caiff Llywodraeth Cymru ei dwyn ei gyfrif, y caiff syniadau polisi eu trafod a’u datblygu, ac y bydd cynigion ar gyfer deddfwriaeth, polisi a gwariant yn cael eu gwella wrth i Senedd Cymru graffu arnynt.

Bydd Dirprwy Bennaeth Staff Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd yn cefnogi Aelodau Ceidwadwyr Cymreig o’r Senedd i lywio eu hagenda drwy fusnes seneddol, gan helpu i gydlynu’r gwaith o ddatblygu polisi a chefnogi Pennaeth y Staff i reoli tîm staff y Grŵp.

Prif ddyletswyddau

1. Gweithio gydag Aelodau i lywio eu hagenda ar gyfer busnes yn Senedd Cymru, gan ddefnyddio’r broses seneddol i gyflawni eu nodau a rheoli’r broses wythnosol ar gyfer cyfraniadau yn y Senedd.

2. Cyflawni gwaith ymchwil o’r radd flaenaf ac allbwn ar gyfer y wasg, gan gefnogi’r tîm o ymchwilwyr a swyddogion y wasg i hyrwyddo cymaint â phosibl o gyfraniadau gan Aelodau Ceidwadwyr Cymreig o’r Senedd yn agenda’r Senedd.

3. Datblygu a rheoli amrywiaeth gyffrous o gynigion dadl, gan arwain ar ddadleuon y gwrthbleidiau yn y Senedd.

4. Cysylltu â grwpiau budd allanol i gynorthwyo cyfraniad Aelodau’r Grŵp i fusnes y Senedd.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad o sicrhau canlyniadau cyson mewn swydd uwch o fewn ystafell newyddion brysur, Swyddfa'r Wasg, Tîm Cysylltiadau Cyhoeddus neu mewn amgylchedd gwleidyddol.
• Gwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad trylwyr o ddatblygu polisi
• Profiad o reoli ac ysgogi cydweithwyr i gyflawni nodau ac amcanion sydd wedi’u diffinio’n glir.
• Hanes o lwyddiant wrth ymdrin ag uwch reolwyr a/neu swyddogion etholedig
• Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan mewn Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i  Paul.Smith@senedd.cymru  Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais i Paul.Smith@Senedd.cymru  neu am sgwrs anffurfiol ffoniwch Paul Smith ar 07970929608 neu Andrew RT Davies MS ar 07804260032 neu e-bostiwch Andrew.RTDavies-restricted@Senedd.wales 

Ffurflen gais

Manyleb y person a'r swydd

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: Hanner Nos, 9 Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: 16 Chwefror 2023