Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Cyfle Gwaith: Gweinyddwr i Jane Dodds AS

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2021   |   Amser darllen munudau

Gweinyddwr i Jane Dodds AS

Ystod Cyflog: £20,607 - £27,790 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: Rhwng 37 awr

Lleoliad: Parhaol

Lleoliad: Gartref / Swyddfa Jane Dodds yn Llandrindod

Cyfeirnod:  MBS-071-21

Pwrpas y Swydd

Darparu gwasanaeth ysgrifenyddol / cymorth gweinyddol i’r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  1. Cynorthwyo gyda gohebiaeth e-bost, ffeilio a chategoreiddio negeseuon e-bost sy'n dod i mewn ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol
  2. Cynnal dyddiadur apwyntiadau’r Aelod, trefnu, aildrefnu a chanslo apwyntiadau yn ôl y gofyn.
  3. Cynnal system ffeilio ar-lein, sganio gwaith papur yn ôl y gofyn, cysylltu ffeiliau a dogfennau blaenorol â gohebiaeth gyfredol a dod o hyd i ddogfennau ar gais
  4. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa e.e. ar bapur ac ar gyfrifiadur
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau hanfodol

  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu gyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol neu;
  • Tystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Claire.Halliwell@senedd.cymru 

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 12:00 (canol dydd) 18 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: w/c 18 Hydref 2021