Samuel Kurtz AS

Samuel Kurtz AS

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos Cymunedol i Samuel Kurtz AS

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/11/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos Cymunedol i Samuel Kurtz AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 25 awr yr wythnos

Lleoliad: Y Swyddfa Ranbarthol a gartref

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-102-21

Diben y swydd:

Darparu cymorth gweinyddol, etholaethol a seneddol, a chymorth gyda chyhoeddusrwydd, i’r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau y cynhelir safonau cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau:

 1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso
 2. Datblygu a chynnal system gwaith achos a sicrhau y caiff yr holl achosion eu cofnodi, monitro eu datblygiad a sicrhau y gweithredir pob cam a nodir
 3. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data
 4. Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, a sicrhau bod y gwleidydd yn ymwybodol o unrhyw fater perthnasol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

 • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
 • Profiad o fod mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau, a rheoli swyddfa brysur
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol
 • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau Hanfodol:

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
 • Gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd, e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Samuel.Kurtz@Senedd.Cymru.  

Dyddiad cau: 26 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau