Altaf Hussain AS

Altaf Hussain AS

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos/Cynorthwyydd Gweinyddol i Dr Altaf Hussain AS

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos/Cynorthwyydd Gweinyddol i Dr Altaf Hussain AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356 pro-rata

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band. )

Oriau gwaith: 14.8

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Gorseinon/Gartref

Cyf: MBS-077-21

 

Diben y swydd

Darparu cymorth gweinyddol, etholaethol a seneddol, a chymorth gyda chyhoeddusrwydd, i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

1. Ymateb i negeseuon e-bost, llythyrau ac ymholiadau tebyg mewn modd proffesiynol, sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

2. Ymchwilio i faterion a godwyd mewn gohebiaeth etholaethol a dilyn achosion o’r fath gan sicrhau eu bod yn cael eu datrys mewn pryd.

3. Datblygu a chynnal system gwaith achos a sicrhau y caiff yr holl achosion eu cofnodi; monitro cynnydd a sicrhau y gweithredir pob cam a nodwyd.

4. Cynnal system ffeilio, gan gysylltu papurau blaenorol â gohebiaeth gyfredol a dod o hyd i ddogfennau ar gais.

5. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data;

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
• Profiad o fod mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau, a rheoli swyddfa brysur.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol
• Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau hanfodol

• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd, e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu uwch

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Sandra.Morgan@Senedd.cymru

Dyddiad cau:  20  Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau 

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod