Rhianon Passmore

Rhianon Passmore

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos Etholaethol i Rhianon Passmore AS

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/11/2022   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos Etholaethol i Rhianon Passmore AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Swyddfa etholaethol

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-066-22

Diben y swydd

Darparu cefnogaeth weinyddol ac etholaethol a chefnogaeth o ran cyhoeddusrwydd i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  • Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso.
  • Datblygu a chynnal system gwaith achos a sicrhau y caiff yr holl achosion eu cofnodi, yna monitro eu datblygiad a sicrhau y gweithredir pob cam a nodwyd.
  • Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.
  • Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, a sicrhau bod y gwleidydd yn ymwybodol o unrhyw fater perthnasol.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol
  • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TG. Er enghraifft, pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Rhianon.Passmore@senedd.wales 

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

 

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 25 Tachwedd 2022.

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau