Darren Millar

Darren Millar

Cyfle Gwaith: Gweithiwr achos i Darren Millar AS

Cyhoeddwyd 20/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr achos i Darren Millar AS

Ystod cyflog: £20,607 - £27,790 pro-rata 

Oriau gwaith: 24 awr dros 4 diwrnod yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa etholaethol a gartref

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-074-21

Diben y swydd:

Darparu cefnogaeth weinyddol ac etholaethol a chefnogaeth o ran cyhoeddusrwydd i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill a'r cyfryngau.
  2. Sicrhau bod pob achos yn cael ei gofnodi, monitro cynnydd a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodwyd yn cael eu cymryd.
  3. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.
  4. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.
  • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh e.e. pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel.
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol:

  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Sgiliau rhifedd a llythrennedd y gellir eu dangos e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth) Gradd C neu'n uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Darren.Millar@Senedd.Cymru

Dyddiad cau: 21 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau