Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos i James Evans AS

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/06/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos i James Evans AS

Ystod Cyflog: £20,607 - £27,790 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: Rhwng 22.2 a 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Parhaol

Lleoliad: Swyddfa Etholaethol, Aberhonddu, Powys

Cyfeirnod:  MBS-011-21

Pwrpas y Swydd

Darparu cefnogaeth weinyddol ac etholaethol a chefnogaeth o ran cyhoeddusrwydd i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

 1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill a'r cyfryngau.
 2. Sicrhau bod pob achos yn cael ei gofnodi, monitro cynnydd a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodwyd yn cael eu cymryd.
 3. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.
 4. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel sy’n briodol.

Cymwysterau hanfodol

 • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol.
 • Y gallu i weithio ar eich liwt ei hun gan gadw at derfynau amser tyn, ynghyd â'r gallu i weithio'n hyblyg ac i ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a’r gallu i ymdrin ag amrywiaeth o bobl.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol.
 • Y gallu i ddangos sensitifrwydd ac i sicrhau bod y safonau cyfrinachedd uchaf yn cael eu cynnal.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Kate.Pritchard@senedd.cymru

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 10 Mehefin 2021

Dyddiad cyfweliad: 18 Mehefin 2021