Janet Finch Saunders

Janet Finch Saunders

Cyfle Gwaith: Gweithiwr achos i Janet Finch-Saunders AS

Cyhoeddwyd 16/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/09/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr achos i Janet Finch-Saunders AS 

Reference:  TMBS-023-21

Ystod cyflog: £20,607 - 27,790 pro rata

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: 22.2

Lleoliad: 29 Stryd Madoc, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

Diben y swydd

Darparu cefnogaeth weinyddol ac etholaethol a chefnogaeth o ran cyhoeddusrwydd i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

 • Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill a'r cyfryngau.
 • Sicrhau bod pob achos yn cael ei gofnodi, monitro cynnydd a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodwyd yn cael eu cymryd.
 • Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.
 • Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol.

 

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.
 • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh e.e. pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel.

 

Cymwysterau Hanfodol

 • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd y gellir eu dangos e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth) Gradd C neu'n uwch.

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

 • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol.
 • Y gallu i weithio ar eich liwt ei hun gan gadw at derfynau amser tyn, ynghyd â'r gallu i weithio'n hyblyg ac i ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd

Dymunol

 • Dealltwriaeth o faterion cyfoes a phynciau sy’n berthnasol i Gymru, a diddordeb yn system wleidyddol Cymru.

 

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at Janet.Finch-Saunders@senedd.cymru 

Manyleb Person a Swydd

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

 

Dyddiad cau:  1 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau