Janet Finch Saunders

Janet Finch Saunders

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos i Janet Finch-Saunders AS

Cyhoeddwyd 17/08/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 01/08/2022   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos i Janet Finch-Saunders AS

Reference: MBS-040-22

Ystod cyflog: £21,225 - £28,694 pro rata

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: 14.8

Natur y penodiad: Cyfnod Penodol am chwe mis gyda'r potensial i ymestyn am ddeuddeg mis

Lleoliad: 29 Stryd Madoc, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

Diben y swydd:

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau.

Prif ddyletswyddau:

  1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill a'r cyfryngau
  2. Sicrhau bod pob achos yn cael ei gofnodi; monitro cynnydd a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodwyd yn cael eu cymryd
  3. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data
  4. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel sy’n briodol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol
  • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TG. Er enghraifft, pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel.
  • Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan.

Cymwysterau Hanfodol:

  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu;
  • Sgiliau rhifedd a llythrennedd amlwg e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at janet.finch-saunders@senedd.cymru

Dyddiad cau: 17:00 19 Awst2022

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau