Joel James AS

Joel James AS

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos i Joel James AS

Cyhoeddwyd 28/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2021   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos i Joel James AS

Ystod Cyflog:  £20,607 - £27,790

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37

Lleoliad: Tŷ Hywel / swyddfa ranbarthol

Cyfeirnod:  MBS-072-21

Pwrpas y Swydd

Darparu cefnogaeth weinyddol ac etholaethol a chefnogaeth o ran cyhoeddusrwydd i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

 1. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.
 2. Trefnu cymorthfeydd a chynnig cymorth ar y diwrnod
 3. Rheoli dyddiadur apwyntiadau’r Aelod, trefnu a chanslo apwyntiadau, gwneud trefniadau teithio, chwrdd a chyfarch ymwelwyr yn ôl y gofyn
 4. Sicrhau y caiff yr Aelod o’r Senedd wahoddiadau rheolaidd i gwrdd ag aelodau o grwpiau/cymdeithasau a sgwrsio â hwy a sicrhau y caiff ymweliadau eu cofnodi ar gronfa ddata

Cymwysterau hanfodol

 • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd amlwg e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwc

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol;
 • Y gallu i weithio ar eich liwt ei hun ac i derfynau amser tyn, gyda'r gallu i weithio'n hyblyg ac ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd;
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a’r gallu i ymdrin ag amrywiaeth o bobl
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • Y gallu i ddangos sensitifrwydd a sicrhau bod y afonau cyfrinachedd uchaf yn cael eu cynnal

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Joel.James@Senedd.Cymru 

Manyleb y swydd a'r person

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau