Rebecca Evans

Rebecca Evans

Cyfle Gwaith: Gweithiwr Achos i Rebecca Evans AS

Cyhoeddwyd 28/04/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/07/2022   |   Amser darllen munudau

Gweithiwr Achos i Rebecca Evans AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Etholaethol

Natur y penodiad: Parhaol. 

Cyf: MBS-036-22

Diben y swydd

Darparu cymorth gweinyddol, etholaethol a gwaith achos i'r Aelod o’r Senedd, gan ddarparu gwasanaeth rhagorol i etholwyr a sichrau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal

Prif ddyletswyddau

1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso.

2. Datblygu a chynnal system gwaith achos gan sicrhau bod pob achos yn cael ei logio; monitro'r cynnydd a wneir a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodir yn cael eu cymryd

3. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data

4. Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, a sicrhau bod y gwleidydd yn ymwybodol o unrhyw fater perthnasol.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Profiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
  • Profiad o fod mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, y cyhoedd, dyddiaduron a digwyddiadau, a gweithio mewn swyddfa brysur.
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Victoria.Holland@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 03 Awst 2022.

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau