Buffy Williams AS

Buffy Williams AS

Cyfle Gwaith: Pennaeth Swyddfa i Buffy Williams AS

Cyhoeddwyd 27/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/06/2021   |   Amser darllen munudau

Pennaeth Swyddfa i Buffy Williams AS

Ystod Cyflog: £26,650 - £37,612 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37

Lleoliad: Swyddfa Etholaeth (Rhondda)/Senedd

Cyfeirnod:  MBS-019-21

Pwrpas y Swydd

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys ymchwil, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod o’r Senedd. Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys arwain ac ysgogi’r tîm o staff a rheoli cyllidebau a systemau swyddfa.

Prif ddyletswyddau:

1. Rheoli aelodau eraill o’r tîm sy'n atebol i’r Aelod o’r Senedd, gan gynnwys recriwtio a goruchwylio staff, rheoli perfformiad a materion eraill yn ymwneud â phersonél, a hynny yn ôl y galw

2. Rheoli systemau swyddfa, goruchwylio gweithgareddau'r swyddfa, trefnu'r llwyth gwaith, gan weithio'n agos gydag aelodau eraill o'r staff i greu tîm unedig.

3. Darparu cymorth ysgrifenyddol, gwaith achos, ymchwil a gweinyddol cynhwysfawr, yn ôl y galw;

4. Helpu i baratoi areithiau a chynnig cwestiynau llafar/ysgrifenedig i'w gofyn i Weinidogion ac uwch-wleidyddion eraill;

 

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad o weithio'n effeithiol mewn swyddfa, gan gynnwys datrys materion cymhleth gyda synnwyr cyffredin a doethineb, yn ddelfrydol mewn amgylchedd gwleidyddol.
• Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur
• Gwybodaeth am, a dealltwriaeth o, faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol
• Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan.

 

Cymwysterau hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol.

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Buffy.Williams@senedd.cymru

 

Dyddiad cau: 22 Mehefin 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w cadarnhau

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod