Buffy Williams AS

Buffy Williams AS

Cyfle Gwaith: Rheolwr Swyddfa i Eliabeth 'Buffy' Williams AS

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2021   |   Amser darllen munudau

Rheolwr Swyddfa i Elizabeth 'Buffy' Williams AS

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa etholaeth/ Senedd, Ty Hywel. 

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-106-21

Diben y swydd

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys ymchwil, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod o’r Senedd. Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys arwain ac ysgogi’r tîm o staff a rheoli cyllidebau a systemau'r swyddfa

Prif ddyletswyddau

 • Rheoli aelodau eraill o’r tîm sy'n atebol i’r Aelod o’r Senedd, gan gynnwys recriwtio a goruchwylio staff, rheoli perfformiad a materion eraill yn ymwneud â phersonél, a hynny yn ôl y galw
 • Rheoli systemau swyddfa, goruchwylio gweithgareddau'r swyddfa, trefnu'r llwyth gwaith, gan weithio'n agos gydag aelodau eraill o'r staff i greu tîm unedig.
 • Darparu cymorth ysgrifenyddol, gwaith achos, ymchwil a gweinyddol cynhwysfawr, yn ôl y galw;
 • Helpu i baratoi areithiau a chynnig cwestiynau llafar/ysgrifenedig i'w gofyn i Weinidogion ac uwch-wleidyddion eraill

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

 • Profiad o weithio'n effeithiol mewn swyddfa, gan gynnwys datrys materion cymhleth gyda synnwyr cyffredin a doethineb, yn ddelfrydol mewn amgylchedd gwleidyddol.
 • Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur
 • Gwybodaeth am, a dealltwriaeth o, faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol

Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  Gymhwyster NVQ lefel 3 neu
 • 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

 • Tystiolaeth o arwain ac ysgogi tîm o staff i sicrhau y caiff polisïau, rhaglenni a strategaethau eu rhoi ar waith
 • Y gallu i ymchwilio i broblemau a materion cymhleth, eu dadansoddi ac argymell dulliau o’u datrys

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i CymorthBusnesAelodau@senedd.cymru

Manyleb y swydd a'r person

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cau:  5pm, 07 Rhagfyr 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau