Sarah Murphy AS

Sarah Murphy AS

Cyfle Gwaith: Rheolwr Swyddfa i Sarah Murphy AS

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/07/2022   |   Amser darllen munudau

Rheolwr Swyddfa i Sarah MurphyAS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa etholaeth

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-033-22

Diben y swydd

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys ymchwil, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod o’r Senedd. Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys arwain ac ysgogi’r tîm o staff a rheoli cyllidebau a systemau'r swyddfa

Prif ddyletswyddau

 •  Rheoli dau aelod o’r tîm yn yr etholaeth sy'n atebol i’r Aelod o’r Senedd, gan gynnwys recriwtio a goruchwylio staff, rheoli perfformiad a materion eraill sy’n ymwneud â phersonél, a hynny yn ôl y galw.
 •  Rheoli systemau swyddfa, goruchwylio gweithgareddau swyddfa, trefnu llwyth gwaith, a gweithio'n agos gydag aelodau eraill o staff i sicrhau bod pawb yn gweithio’n gydlynol fel tîm;
 • Darparu cymorth ysgrifenyddol, gwaith achos, ymchwil a gweinyddol cynhwysfawr yn ôl y galw.
 • Cydgysylltu gweithgareddau'r swyddfa i sicrhau yr ymdrinnir ag ymholiadau ffôn, ymholiadau electronig ac ymwelwyr mewn modd priodol a phroffesiynol

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

 • Profiad o weithio'n effeithiol mewn swyddfa, gan gynnwys datrys materion cymhleth gyda synnwyr cyffredin a doethineb, yn ddelfrydol mewn amgylchedd gwleidyddol.
 • Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol

Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  Gymhwyster NVQ lefel 3 neu
 • 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

 • Y gallu i reoli llwyth gwaith trwm gyda blaenoriaethau sy’n gwrthdaro.
 • Y gallu i ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd swyddfa, gan gynnwys prosesu geiriau, y rhyngrwyd a phecynnau cyflwyno

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Annemarie.Tischer@senedd.cymru 

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 01 Awst 2022.

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau