Lee Waters

Lee Waters

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu a Chysylltu ag Etholwyr i Lee Waters AS

Cyhoeddwyd 17/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/06/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu a Chysylltu ag Etholwyr i Lee Waters AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd hyd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: Parhaol (Amser llawn 37 awr)

Lleoliad: Cynigir gweithio hyblyg gydag o leiaf un diwrnod yr wythnos yn swyddfa’r etholaeth

Cyf: MBS-010-21

Diben y swydd

 1. Monitro ac ymgysylltu â materion sy'n peri pryder ar draws yr etholaeth
 2. Gweithio gyda’r Aelod o’r Senedd ar ymgyrchoedd er mwyn cyflawni'r gweithredoedd ymgyrchu hyn – llythyrau, cyfarfodydd, deisebau, baneri dros dro (pop-ups) – gan gynnwys ymgysylltu â'r cyfryngau am ddigwyddiadau ac ysgrifennu datganiadau i'r wasg cyn ac ar ôl y digwyddiad.
 3. Nodi cyfleoedd ar gyfer ymweliadau â digwyddiadau grwpiau neu sefydliadau cymunedol; ac i weithio gyda chymunedau a sefydliadau cymunedol.
 4. Mynd i gyfarfodydd cymunedol fel cynrychiolydd yr Aelod a throsglwyddo gwybodaeth berthnasol ynghylch y cyfarfod i'r Aelod neu'r rheolwr swyddfa

Prif ddyletswyddau

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r amgylchedd gwleidyddol a’r cyfryngau yng Nghymru
 • Deall sut mae penderfyniadau lleol yn cael eu gwneud, a sut y dylanwadir arnynt
 • Dealltwriaeth o'r angen i adlewyrchu barn yr AS mewn modd sy'n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw'n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus neu'n ddifenwol
 • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Profiad gwaith neu gymwysterau perthnasol
 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
 • Cymhwyster Ffurfiol ee NVQ lefel 3 neu 4 neu gyfwerth yn y cyfryngau neu gyfathrebul.

Cymwysterau Hanfodol

Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, neu gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 mewn Gweinyddiaeth Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol; neu brofiad perthnasol. 

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol

 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a'r gallu i feithrin perthnasau gydag aelodau o’r wasg a’r cyfryngau
 • Y gallu i ddeall a chyflwyno gwaith a pholisïau'r Aelod o’r Senedd yn effeithiol
 • Sgiliau ysgrifennu rhagorol a'r gallu i gynhyrchu syniadau ar gyfer cynnwys ysgrifenedig ac ar-lein sy'n adlewyrchu gwaith yr AS

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Amanda.Murphy@senedd.cymru 

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

 

Dyddiad cau:  17:00, 21 Mehefin 2021

Dyddiad cyfweliad: 2 Gorffennaf 2021