Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu i Andrew RT Davies AS, Pennaeth Grŵp Senedd y Ceidwadwyr Cymreig

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/01/2023   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu i Andrew RT Davies AS, Pennaeth Grŵp Senedd y Ceidwadwyr Cymreig

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Senedd, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-086-22

Diben y swydd

Gwneud gwaith gwaith sy’n ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau ar gais yr Aelod o’r Senedd a’r Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

1. Sefydlu ystod eang o gysylltiadau o fewn y wasg, y cyfryngau darlledu ac ar-lein er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd a’r Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg.

2. Ymchwilio, paratoi ac ysgrifennu datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau

3. Cysylltu â’r Aelod o’r Senedd / rheolwr swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i’r cyfryngau

4. Nodi digwyddiadau sydd i ddod a allai roi cyfleoedd posibl i’r cyfryngau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, yn y diwydiant darlledu neu ar-lein, neu yn y sector cysylltiadau cyhoeddus
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau gan gynnwys creu cynllun cyfathrebu
• Dealltwriaeth o’r angen i adlewyrchu barn yr AS mewn ffordd sy’n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw’n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus nac yn ddifrïol
• Dealltwriaeth o drechu gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan, ac ymrwymiad iddynt
d cais am y swydd hon

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu
  • Cymhwyster Ffurfiol ee NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol yn y cyfryngau neu gyfathrebu

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i  Paul.Smith@senedd.cymru  

Sylwch fod dwy swydd yn cael eu hysbysebu yn y swyddfa ar hyn o bryd, gallwch ddod o hyd i fanylion y swydd arall yma. Dim ond un o'r swyddi hyn fydd yn cael ei llenwi.

 

Ffurflen gais

Manyleb y person a'r swydd

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 00.00 5  Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau