Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg

Cyhoeddwyd 28/04/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg

Ystod cyflog: £23,440 -£34,357 pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol. 

Cyf: MBS-071-22

Diben y swydd

Gwneud gwaith gwaith sy’n ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau ar gais yr Aelod o’r Senedd a’r Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

1. Sefydlu ystod eang o gysylltiadau o fewn y wasg, y cyfryngau darlledu ac ar-lein er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd a’r Grŵp Ceidwadwyr Cymraeg.

2. Ymchwilio, paratoi ac ysgrifennu datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau

3. Cysylltu â’r Aelod o’r Senedd / rheolwr swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i’r cyfryngau

4. Nodi digwyddiadau sydd i ddod a allai roi cyfleoedd posibl i’r cyfryngau

 

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Profiad o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, yn y diwydiant darlledu neu ar-lein, neu yn y sector cysylltiadau cyhoeddus
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau gan gynnwys creu cynllun cyfathrebu
  • Dealltwriaeth o’r angen i adlewyrchu barn yr AS mewn ffordd sy’n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw’n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus nac yn ddifrïol
  • Dealltwriaeth o drechu gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan, ac ymrwymiad iddynt

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu
  • Cymhwyster Ffurfiol ee NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol yn y cyfryngau neu gyfathrebu

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Paul.Smith@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2022. 17:00

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau