Janet Finch Saunders

Janet Finch Saunders

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu i Janet Finch-Saunders AS

Cyhoeddwyd 05/02/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/01/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu i Janet Finch-Saunders AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356 pro-rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 22.2

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol.

Cyf: MBS-124-21

Diben y swydd

Cyflawni gwaith sy'n gysylltiedig ag ymchwil a'r cyfryngau ar ran yr Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  1. Sefydlu ystod eang o gysylltiadau yn y wasg, y cyfryngau darlledu ac ar-lein, er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd
  2. Ymchwilio, paratoi ac ysgrifennu datganiadau i’r wasg a datganiadau eraill i’r cyfryngau
  3. Cysylltu â’r Aelod o’r Senedd / rheolwr swyddfa a nodi agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i’r cyfryngau
  4. Nodi digwyddiadau sydd i ddod a allai fod yn gyfleoedd ar gyfer sylw yn ycyfryngau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, yn y byd darlledu neu ar-lein, neu yn y sector cysylltiadau cyhoeddus
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio cynllun cyfathrebu
  • Dealltwriaeth o’r angen i adlewyrchu barn yr Aelod o’r Senedd mewn ffordd sy’n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw’n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus nac yn ddifenwol
  • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i’r materion hyn

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Gymhwyster ffurfiol e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i janet.finch-saunders@senedd.cymru

Dyddiad cau: 6 Chwefror 2022, 22:00

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau