Tom Giffard AS

Tom Giffard AS

Cyfle Gwaith: Swyddog Cyfathrebu i Tom Giffard AS

Cyhoeddwyd 05/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/09/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Cyfathrebu i Tom Giffard AS

Ystod Cyflog: £21,225- £28,624 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Caerdydd a Phorthcawl

Cyfeirnod: MBS-048-22

Pwrpas y Swydd

Darparu cymorth cyfathrebu i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  1. Sefydlu ystod eang o gysylltiadau â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.
  2. Ymchwilio, paratoi a drafftio datganiadau i'r wasg a datganiadau eraill.
  3. Trafod gyda'r Aelod o’r Senedd / y Rheolwr Swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau.
  4. Sefydlu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau, cymorthfeydd ac ati, ac ymateb i ymholiadau a sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol.
  5. Datblygu e-gyfathrebu ag etholwyr a grwpiau sy'n ymgyrchu ar faterion lleol ar draws y rhanbarth.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r dulliau o ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys dylunio cynllun cyfathrebu.
  • Dealltwriaeth o’r angen i adlewyrchu barn yr Aelod o’r Senedd mewn modd sy’n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw’n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus neu’n ddifenwol.
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.
  • Profiad ym maes y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Cymwysterau hanfodol

  • Sgiliau rhifedd a llythrennedd amlwg e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Kay.Rowlands@senedd.wales 

Dyddiad cau: 30 Medi 2022 (16:00)

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau