Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Swyddog Datblygu i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig

Cyhoeddwyd 10/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/11/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Datblygu i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612 pro rata (Band 1)

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 18.5 awr

Lleoliad: Bae Caerdydd/Abergele/Gartref

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-080-21

Diben y swydd

Gweithio gydag Aelodau o'r Senedd, a'u staff cymorth, yng ngrŵp Ceidwadwyr Cymru yn y Senedd trwy gynghori ar sut i ddatblygu a threfnu ymgyrchoedd cyfryngau a chymunedol, gan helpu i hyrwyddo ac addysgu etholwyr ynghylch rôl Aelodau o'r Senedd a'r Senedd.

Prif ddyletswyddau

1. Cefnogi Aelodau Ceidwadwyr Cymreig o’r Senedd i hyrwyddo materion a phryderon lleol yn y Senedd.

2. Sefydlu a datblygu prosesau cadarn o ran y wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelodau o’r Senedd yng ngrŵp y Ceidwadwyr Cymreig.

3. Cynllunio a datblygu strategaethau, a threfnu ymgyrchoedd cyfryngau a chymunedol.

4. Trafod â’r Aelodau o’r Senedd/Rheolwyr Swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau ac i’w cymunedau.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

• Profiad o weithio i Aelod Seneddol, Aelod o'r Senedd neu blaid wleidyddol gyda ffocws ar gyfathrebu a/neu ymgysylltu.
• Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu a threfnu ymgyrchoedd.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio datganiadau i'r wasg.
• Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
• Gymhwyster NVQ lefel 4 neu gymhwyster cyfatebol yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

  • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol.
  • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hunan, gan fodloni terfynau amser tyn, ynghyd â'r gallu i weithio'n hyblyg ac ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.
  • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a’r gallu i ymdrin ag amrywiaeth o bobl.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Paul.Smith@Senedd.cymru 

Manyleb y Person a'r swydd

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cau:  25 Tachwedd 2021.

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau