Jayne Bryant

Jayne Bryant

Cyfle Gwaith: Swyddog Digidol a Chyfathrebu i Jayne Bryant AS

Cyhoeddwyd 11/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/06/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Digidol a Chyfathrebu i Jayne Bryant AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Tŷ Hywel a Swyddfa Etholaeth

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-015-22

Diben y swydd:

Gwneud gwaith sy'n ymwneud â materion digidol a chyfathrebu ar gyfer yr Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau y cynhelir safonau cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau:

  1. Cynnal presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol a rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau, cymorthfeydd ac ati ac ymateb i ymholiadau a sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol
  2. Chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo amcanion yr Aelod o’r Senedd a gwella ei ddelwedd gyhoeddus
  3. Llunio adroddiadau print ac ar-lein rheolaidd, sy'n hysbysu'r cyhoedd am y gwaith a wneir gan yr Aelod o’r Senedd
  4. Datblygu sianelau cyfathrebu electronig gydag etholwyr a grwpiau sy'n ymgyrchu ar faterion lleol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad mewn amgylchedd dylunio neu ymchwil
  • Profiad o ddefnyddio pecynnau TGCh e.e. pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel a meddalwedd dylunio fel Canva.
  • Dealltwriaeth o'r angen i adlewyrchu barn yr Aelod o’r Senedd mewn modd sy'n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw'n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus neu'n ddifenwol
  • Dealltwriaeth o'r angen i fynd i’r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad iddynt, a’r gallu i weithio mewn amgylchedd sensitif

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol neu;
  • NVQ lefel 3 neu 4

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Charlotte.Knight2@senedd.cymru

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2022, 13:00

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau