Elin Jones AS

Elin Jones AS

Cyfle Gwaith: Swyddog Etholaeth i Elin Jones AS

Cyhoeddwyd 07/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/03/2023   |   Amser darllen munudau

Swyddog Etholaeth i Elin Jones AS

Ystod cyflog: £27,450 - £38,740 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr, byddwn yn ystyried ceisiadau rhan amser hefyd. 

Lleoliad: 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN. Mae gweithio hyblyg ac o gartref yn bosib. 

Tymor penodol am 1 flwyddyn

Reference:  MBS-106-22

Diben y swydd

Prif rôl y Swyddog Etholaeth fydd gweithio'n agos gydag etholwyr Ceredigion i'w cynorthwyo gydag amrywiaeth o broblemau a phrosiectau. Bydd trafod ar y ffôn ac ar ebost gyda phobol Ceredigion yn allweddol i’r swydd ac yna cyd-weithio gyda Elin a’r tîm i ddod o hyd i ddatrysiadau a chyfleon.

Yn ogystal â chefnogi Elin yn ei swydd, bydd y Swyddog hefyd yn mynychu cyfarfodydd, yn ymchwilio ac yn ymateb i ymholiadau, gan weithio fel rhan allweddol o'r tim.

Prif ddyletswyddau

1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr.

2. Rheoli a chynnal system gwaith achos gan sicrhau bod pob achos yn cael ei logio; monitro'r cynnydd a wneir a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodir yn cael eu cymryd.

3. Drafftio llythyron, nodiadau briffio ac unrhyw ddogfennau eraill ar ystod o faterion ar gais yr Aelod o’r Senedd.

4. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Cymwysterau Hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am unrhyw ymholiadau ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at Branwen.Davies@senedd.cymru 

  1. Gwybodaeth Bwysig
  2. Manyleb y person a'r swydd
  3. Buddion gweithio i Aelod
  4. Ffurflen cais

Dyddiad cau: 17:00 27 Mawrth 2023

Dyddiad cyfweliad: 03 Ebrill 2023