Alun Davies

Alun Davies

Cyfle Gwaith: Swyddog Polisi a Chyfathrebu i Alun Davies AS

Cyhoeddwyd 11/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/01/2023   |   Amser darllen munudau

Swyddog Polisi a Chyfathrebu i Alun Davies AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Bae Caerdydd, a Blaenau Gwent pan fo angen

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-088-22

Diben y swydd:

Ymgymryd â gwaith cyfathrebu, ymchwil a pholisi yn ôl y gofyn ar ran yr Aelod o’r Senedd.

Prif ddyletswyddau:

  • Datblygu a chyflwyno cynllun cyfathrebu ar gyfer yr Aelod o’r Senedd.
  • Ymchwilio, paratoi ac ysgrifennu datganiadau a dogfennau polisi yn ogystal â datganiadau i’r wasg a datganiadau i’r cyfryngau.
  • Cynnal, rheoli a thyfu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer yr Aelod o'r Senedd gan gynnwys cynhyrchu cynnwys ar-lein fel graffeg i helpu i gyfathrebu ag etholwyr ac eraill.
  • Trafod â’r Aelod o’r Senedd a’r tîm ehangach i nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau neu etholwyr.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, y byd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cyfathrebu.
  • Y gallu i ysgrifennu mewn modd dealladwy ac yn gyflym yn ôl terfynau amser byr.
  • Dealltwriaeth o'r materion economaidd a chymdeithasol sy'n wynebu Blaenau Gwent.

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Cymhwyster ffurfiol e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gyfwerth yn y cyfryngau neu mewn cyfathrebu

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Alun.Davies@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 12:00 (canol dydd), 07 Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau