Samuel Kurtz AS

Samuel Kurtz AS

Cyfle Gwaith: Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Samuel Kurtz AS

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/11/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Samuel Kurtz AS

Ystod cyflog: £22,757 - £33,356 pro-rata 

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos (amser llawn)

Lleoliad: Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-103-21

Diben y swydd

Gwneud gwaith ymchwil/gwaith sy'n ymwneud ag ymchwil a’r cyfryngau ar ran yr Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau y cynhelir safonau cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau

  1. Cymryd cyfrifoldeb unigol dros ddarparu gwaith ymchwil a gwybodaeth amserol o ansawdd uchel ar amrywiaeth eang o bynciau
  2. Darparu papurau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelod i ymdrin â gwaith achos yr etholaeth neu i helpu i lywio trafodaethau
  3. Darparu gwaith ymchwil o ansawdd uchel mewn ymateb i ymholiadau, yn unol â chyfarwyddyd yr Aelod o’r Senedd
  4. Cynnal y safonau uchaf o ran cywirdeb a didueddrwydd yn eich gwaith eich hun

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Profiad perthnasol mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth
  • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur
  • Profiad o ddarparu gwaith ymchwil neu waith briffio mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg
  • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Samuel.Kurtz@Senedd.Cymru.    

Dyddiad cau:  26 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau