Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Cyfle Gwaith: Swyddog Ymchwil i Jane Dodds AS

Cyhoeddwyd 20/04/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/01/2023   |   Amser darllen munudau

Swyddog Ymchwil i Jane Dodds AS

Ystod Cyflog: £21,225 - £28,624 pro rata (band 3)

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 22.2 awr yr wythnos

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Hywel a gweithio gartref

Cyfeirnod: MBS-084-22

Pwrpas y Swydd

Helpu i ddarparu gwaith ymchwil, cyngor a chymorth gweinyddol o safon uchel i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau y cynhelir safonau o ran cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau:

  • Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn a sicrhau bod yr Aelod o’r Senedd yn ymwybodol o unrhyw faterion perthnasol
  • Ymchwilio i feysydd polisi perthnasol yn unol â chyfarwyddyd yr Aelod o’r Senedd
  • Darparu papurau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelod o’r Senedd wrth ymdrin â gwaith achos etholaethol a’i fonitro i helpu i lywio gwaith yr Aelod
  • Darparu gwaith ymchwil o safon uchel mewn ymateb i ymholiadau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth
  • Dealltwriaeth o'r angen i fynd i’r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad iddynt, a’r gallu i weithio mewn amgylchedd sensitif
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, neu
  • Gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Rhys.Taylor@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 15 Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: 23 Chwefror 2023