Russell George

Russell George

Cyfle Gwaith: Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc i Russell George AS

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/11/2021   |   Amser darllen munudau

Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc i Russell George AS

Ystod Cyflog: £20,607 - £27,790 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 7.4 awr (un diwrnod yr wythnos)

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Swyddfa Swyddfa'r etholaeth

Cyfeirnod: MBS-100-21

Pwrpas y Swydd

arparu gwasanaeth ysgrifenyddol / cymorth gweinyddol i’r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  1. Cynnal system ffeilio, gan gysylltu papurau blaenorol â gohebiaeth gyfredol a dod o hyd i ddogfennau ar gais
  2. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol
  3. Didoli’r post sy’n dod i mewn yn ôl trefn blaenoriaeth a pharatoi atebion drafft i ohebiaeth arferol
  4. Ymchwilio i faterion a godwyd mewn gohebiaeth etholaethol a gwneud gwaith dilynol ar achosion o’r fath, gan sicrhau eu bod yn cael eu datrys mewn modd amserol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa e.e. systemau llaw a chyfrifiadurol
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol

Cymwysterau hanfodol

  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu gyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol, neu
  • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd, e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu uwch.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Russell.George@senedd.cymru

Dyddiad cau: 26 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau