Laura Anne Jones - Profil

Laura Anne Jones - Profil

Cyfle Gwaith: Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i Laura Anne Jones AS

Cyhoeddwyd 07/02/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/05/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i Laura Anne Jones AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata 

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Y Swyddfa ranbarthol, Casnewydd. 

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-008-22

Diben y swydd

Rhoi cymorth gweinyddol, etholaethol a seneddol i’r Aelod o’r Senedd, yn ogystal â chymorth gyda chyhoeddusrwydd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  • Cysylltu ag aelodau o'r Llywodraeth a llywodraeth leol, pencadlysoedd y pleidiau, gwleidyddion eraill a'u staff, llysgenadaethau, comisiynwyr, grwpiau perthnasol sydd â diddordeb, y cyfryngau, sefydliadau perthnasol y sector gwirfoddol ac etholwyr.
  • Sicrhau y caiff yr Aelod wahoddiadau rheolaidd i gwrdd ag aelodau o grwpiau/cymdeithasau a sgwrsio â hwy a sicrhau y caiff ymweliadau eu cofnodi ar gronfa ddata.
  • Cynnal dyddiadur o apwyntiadau ar gyfer yr Aelod, a fydd yn cynnwys rheoli apwyntiadau a chyfarch ymwelwyr yn ôl yr angen.
  • Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
  • Profiad o fod mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau, a rhedeg swyddfa brysur.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Sgiliau rhifedd a llythrennedd y gellir eu dangos e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth) Gradd C neu'n uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i CymorthBusnesAelodau@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 24 Mai 2022. 

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau.