Samuel Kurtz AS

Samuel Kurtz AS

Cyfle Gwaith: Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i Samuel Kurtz AS

Cyhoeddwyd 26/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/06/2022   |   Amser darllen munudau

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i Samuel Kurtz AS

Salary range: £23,440 - £34,357 pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 29.6 awr yr wythnos (4 diwrnod)

Lleoliad: Swyddfa'r etholaeth

Natur y penodiad: Cyfnod penodol o hyd at 12 mis

Cyf: MBS-016-22

Diben y swydd

Cefnogi’r Aelod o’r Senedd i ymgysylltu’n effeithiol â sefydliadau a chymunedau ledled yr etholaeth tra’n gweithio gyda chydweithwyr i ymdrin â gwaith achos mewn modd amserol.

Prif ddyletswyddau

 1. Cysylltu ag aelodau o'r Llywodraeth a llywodraeth leol, pencadlysoedd y pleidiau, gwleidyddion eraill a'u staff, llysgenadaethau, comisiynwyr, grwpiau perthnasol sydd â diddordeb, y cyfryngau, sefydliadau perthnasol y sector gwirfoddol ac etholwyr.
 2. Sicrhau y caiff yr Aelod o’r Senedd wahoddiadau rheolaidd i gwrdd a sgwrsio ag aelodau o grwpiau/gymdeithasau a sicrhau y caiff ymweliadau eu cofnodi ar gronfa ddata.
 3. Llunio a threfnu ymgyrchoedd lleol i hyrwyddo gwaith yr Aelod.
 4. Cadw dyddiadur apwyntiadau’r Aelod.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.
 • Sgiliau TG effeithiol, yn enwedig wrth ddefnyddio pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel.
 • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol;
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd y gellir eu dangos, e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth) Gradd C neu'n uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Samuel.Kurtz@senedd.cymru  

Dyddiad cau: 30 Mehefin 2022

Dyddiad cyfweliad: Wythnos sy'n dechrau 4 Gorffennaf 2022