Vaughan Gething

Vaughan Gething

Cyfle Gwaith: Trefnydd Cymunedol a Swyddog y Cyfryngau i Vaughan Gething AS

Cyhoeddwyd 05/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/05/2022   |   Amser darllen munudau

Trefnydd Cymunedol a Swyddog y Cyfryngau i Vaughan Gething AS

Ystod Cyflog: £27,450 - £38,740 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Hywel a Swyddfa Etholaeth

Cyfeirnod: MBS-007-22

Pwrpas y Swydd

Bod yn rhagweithiol wrth feithrin a rheoli cysylltiadau cymunedol yn yr etholaeth ynghyd â gwaith sy'n gysylltiedig â'r wasg a'r cyfryngau i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  1. Sefydlu a meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid ar draws yr etholaeth, gan gynnwys cynghorwyr, grwpiau cymunedol, busnesau, sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

  2. Sicrhau bod systemau cysylltu ac ymgysylltu â'r gymuned yn cael eu trefnu'n rheolaidd.

  3. Cynrychioli'r Aelod wrth ymwneud â’r gymuned.

  4. Sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarn â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad o drefnu cymunedol effeithiol a rheoli cysylltiadau cymunedol yn rhagweithiol.
  • Profiad sylweddol o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, ym myd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfrydol ym maes gwleidyddiaeth neu’i debyg.
  • Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Cymhwyster ffurfiol, er enghraifft cymhwyster NVQ lefel 4 neu gymhwyster cyfwerth, ym maes y cyfryngau neu gyfathrebu

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Vaughan.gething@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 11:00, 20 Mai 2022

Dyddiad cyfweliad: 27 Mai 2022