Vaughan Gething

Vaughan Gething

Cyfle Gwaith: Trefnydd Cymunedol a Swyddog y Cyfryngau i Vaughan Gething MS

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 20/07/2021   |   Amser darllen munudau

Trefnydd Cymunedol a Swyddog y Cyfryngau i Vaughan Gething MS 

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band. )

Oriau gwaith: 37

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Hwyel, Bae Caerdydd a Swyddfa Etholaeth

Cyf: MBS-040-21

 

Diben y swydd

Bod yn rhagweithiol wrth feithrin a rheoli cysylltiadau cymunedol yn yr etholaeth ynghyd â gwaith sy'n gysylltiedig â'r wasg a'r cyfryngau i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

 1. Sefydlu a meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid ar draws yr etholaeth, gan gynnwys cynghorwyr, grwpiau cymunedol, busnesau, sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector.
 2. Sicrhau bod systemau cysylltu ac ymgysylltu â'r gymuned yn cael eu trefnu'n rheolaidd.
 3. Cynrychioli'r Aelod wrth ymwneud â’r gymuned.
 4. Sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarn â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Profiad o drefnu cymunedol effeithiol a rheoli cysylltiadau cymunedol yn rhagweithiol.
 • Profiad sylweddol o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, ym myd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfrydol ym maes gwleidyddiaeth neu’i debyg.

Cymwysterau hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
 • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol

 • Tystiolaeth o gydlynu gwaith tîm i sicrhau bod gwaith yn cael ei gynhyrchu o fewn terfynau amser tynn
 • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a'r gallu i feithrin perthnasau ar draws ffiniau proffesiynol gydag aelodau o’r wasg a’r cyfryngau
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol – gyda'r gallu i ysgrifennu a siarad yn glir a chryno a chynhyrchu papurau briffio a hysbysiadau i'r wasg, gan ddefnyddio amrywiaeth o becynnau TG, gan gynnwys rhaglenni Microsoft Word, Outlook ac Excel

Dymunol

 • Dealltwriaeth o faterion cyfoes a materion sy’n berthnasol i’r etholaeth

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Vaughan.gething@senedd.cymru 

 

Dyddiad cau:  11:00, 27 Awst 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau 

 

Manyleb person a swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod