Jeremy Miles

Jeremy Miles

Cyfle Gwaith: Uwch-Gweithiwr Achos Etholaethol i Jeremy Miles AS

Cyhoeddwyd 07/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/06/2022   |   Amser darllen munudau

Uwch-Gweithiwr Achos Etholaethol i Jeremy Miles AS

Ystod cyflog: £23,440 - £34,357 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 18.5

Lleoliad: Swyddfa etholaeth (a weithiau yn swyddfa Senedd yr Aelod)

Reference:  MBS-023-22

Diben y swydd

Rhoi cefnogaeth gwaith achos a gwaith gysylltiedig i Aelod y Senedd, wrth ddiwallu anghenion etholwyr

Prif ddyletswyddau

1. Ymateb i geisiadau am gyngor a chefnogaeth gan etholwyr a sefydliadau, busnesau a grwpiau lleol.

2. Ymchwilio i faterion a godir mewn gohebiaeth etholaethol a chamau dilynol mewn achosion o'r fath, gan sicrhau eu bod yn cael eu datrys yn amserol.

3. Cyfeirio at wasanaethau cyngor arbenigol.

4. Cyflwyno sylwadau ar ran etholwyr i gyrff a sefydliadau cyhoeddus

Cymwysterau Hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad da o reoli a chynghori gwaith achos
• Profiad o ddelio â gohebiaeth a materion cymhleth, gwaith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
• Gwybodaeth am faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol, a dealltwriaeth ohonynt
• Dealltwriaeth o'r angen i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad iddynt

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am unrhyw ymholiadau ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at Rachel.Thomas@Senedd.cymru

 

  1. Ffurflen gais
  2. Manyleb y person a'r swydd
  3. Gwybodaeth Bwysig
  4. Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 4 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau.