Russell George

Russell George

Cyfle Gwaith: Uwch-gynghorydd i Russell George AS

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/09/2022   |   Amser darllen munudau

Uwch-gynghorydd i Russell George AS

Ystod cyflog: £36,934 - £45,116 pro-rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Ty Hywel, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-050-22

Diben y swydd

Swyddogaethau craidd y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Drwy fusnes ffurfiol y Senedd yn bennaf, sef yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau, y caiff y Llywodraeth ei dwyn ei gyfrif, y caiff syniadau polisi eu trafod a’u datblygu, ac y bydd cynigion ar gyfer deddfwriaeth, polisi a gwariant yn cael eu gwella wrth i’r Senedd graffu arnynt.

Bwriad rôl yr Uwch-gynghorwr yw ychwanegu dimensiwn arall at y cyngor a'r cymorth sydd ar gael i Aelodau o’r Senedd wrth iddynt ymgymryd â'r gwaith hwn.

Prif ddyletswyddau

  • Darparu cyngor arbenigol fel arbenigwr mewn maes penodol a datblygu a chynnal gwybodaeth mewn meysydd pwnc y cytunir arnynt
  • Rhoi cyngor ynghylch materion polisi, cyllid a deddfwriaeth gerbron y Senedd, ac unrhyw agwedd arall ar fusnes y Senedd
  • Canfod materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy'n berthnasol i fusnes y Senedd, a briffio'r Aelod yn unol â hynny
  • Cyfrannu at y broses o feddwl am bolisïau a'u cynllunio, gan gynnwys materion sy'n deillio o waith achos yr Aelod neu unrhyw weithgarwch arall yn yr etholaeth

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad o weithio'n effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol, gan gynnwys datrys materion cymhleth yn ddoeth ac yn ddiplomataidd
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio datganiadau i'r wasg a chynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol
  • Cyfrifoldeb dros reoli tîm aml-ddisgyblaethol o staff â hanes  o sicrhau canlyniadau
  • Gwybodaeth arbenigol mewn maes perthnasol, a phrofiad o ddatblygu polisïau a strategaethau o fewn y maes

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
  • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Russell.George-restricted@senedd.wales

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 12pm (canol dydd), 30 Medi 2022

Dyddiad cyfweliad: 04 Hydref 2022