Samuel Kurtz AS

Samuel Kurtz AS

Cyfle Gwaith: Uwch-gynghorydd i Samuel Kurtz AS

Cyhoeddwyd 25/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch-gynghorydd i Samuel Kurtz AS

Ystod cyflog: £35,858 - £43,802 pro-rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Hybrid

Natur y penodiad: Tŷ Hywel a gartref

Cyf: MBS-101-21

Diben y swydd

Swyddogaethau craidd y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Drwy fusnes ffurfiol y Senedd yn bennaf, sef yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau, y caiff y Llywodraeth ei dwyn i gyfrif, y caiff syniadau polisi eu trafod a’u datblygu, ac y bydd cynigion ar gyfer deddfwriaeth, polisi a gwariant yn cael eu gwella wrth i Senedd Cymru graffu arnynt.
Bwriad rôl yr Uwch-gynghorydd yw ychwanegu dimensiwn arall at y cyngor a'r cymorth sydd ar gael i Aelodau o’r Senedd wrth iddynt ymgymryd â'r gwaith hwn.

Prif ddyletswyddau

  1. Rhoi cyngor arbenigol fel arbenigwr mewn maes penodol
  2. Rhoi cyngor ynghylch materion polisi, cyllid a deddfwriaeth sydd gerbron y Senedd, ac unrhyw agwedd arall ar fusnes y Senedd
  3. Canfod materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy'n berthnasol i fusnes y Senedd, a briffio'r Aelod yn unol â hynny
  4. Cyfrannu at y broses o feddwl am bolisïau a'u cynllunio, gan gynnwys materion sy'n deillio o waith achos yr Aelod neu unrhyw weithgarwch arall yn yr etholaeth neu ranbarth

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad o weithio'n effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol, gan gynnwys datrys materion cymhleth yn ddoeth ac yn ddiplomataidd
  • Cyfrifoldeb dros reoli tîm amlddisgyblaethol o staff â hanes o sicrhau canlyniadau
  • Gwybodaeth arbenigol mewn maes perthnasol, a phrofiad o ddatblygu polisïau a strategaethau o fewn y maes
  • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
  • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Samuel.Kurtz@Senedd.Cymru.  

Dyddiad cau:  26 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau