James Evans

James Evans

Cyfle Gwaith: Uwch-gynorthwyydd Seneddol i James Evans AS

Cyhoeddwyd 24/06/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/03/2023   |   Amser darllen munudau

Uwch-gynorthwyydd Seneddol i James Evans AS

Cyfeirnod: MBS-107-22

Ystod cyflog: £27,450 – £38,740 pro-rata 

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Ty Hywel, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Diben y swydd

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau. Gallai hyn olygu pynciau nad yw'r deiliad swydd yn gyfarwydd â nhw. Gwneud gwaith ymchwil/gwaith sy'n ymwneud â’r wasg a’r cyfryngau ar ran yr Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau y caiff safonau cyfrinachedd uchel eu cadw.

Prif ddyletswyddau

  • Darparu cyngor a deunydd ymchwil, dadansoddiadau a deunydd briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar amrywiaeth o feysydd polisi a deddfwriaeth
  • Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.
  • Datblygu perthynas effeithiol â chydweithwyr o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws y Senedd, a chydweithio gyda nhw.
  • Datblygu perthynas waith dda gyda'ch cymheiriaid yn neddfwrfeydd eraill y DU (San Steffan, Holyrood), a chydag ymchwilwyr a swyddogion polisi.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Profiad sylweddol o ddarparu deunydd ymchwil neu gyfathrebu mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg.
  • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Kate.Pritchard@senedd.wales 

Dyddiad cau: 12:00, 04 Ebrill 2023.

Dyddiad cyfweliad: 11 Ebrill 2023