Adam Price

Adam Price

Cyfle Gwaith: Uwch Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â’r Gymuned i Adam Price AS

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/06/2022   |   Amser darllen munudau

Uwch Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â’r Gymuned i Adam Price AS

Ystod Cyflog: £27,450 - £38,740pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr. 

Natur y penodiad: Cyfnod penodol (18 mis)

Cyfeirnod:  MBS-022-22

Pwrpas y Swydd

Rheoli gwaith ymgysylltu â’r gymuned, a gwaith sy'n gysylltiedig â’r wasg a'r cyfryngau i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

1. Sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarn â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.

2. Rheoli systemau swyddfa’r wasg a monitro allfeydd cyfryngau, sy’n cynnwys meysydd print, darlledu ac ar-lein yn effeithiol, er mwyn sicrhau cydgysylltiad effeithiol o fewn y grŵp.

3. Cynllunio a datblygu strategaethau, a threfnu ymgyrchoedd yn y cyfryngau.

4. Cysylltu â'r Aelodau o'r Senedd a’r Uwch Gynghorydd i nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad helaeth o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, y byd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, a hynny mewn amgylchedd gwleidyddol neu debyg yn ddelfrydol;
• Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu a threfnu ymgyrchoedd ymgysylltu â’r gymuned.
• Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hybu proffil unigolyn.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio datganiadau i'r wasg.

• Profiad neu ddealltwriaeth o gyfraith y cyfryngau.
• Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
• Cymhwyster ffurfiol e.e. NVQ lefel 4 neu;
• Profiad cyfwerth ym maes cyfryngau neu gyfathrebu ac allgymorth cymunedol

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Osian.Evans@senedd.cymru 

Manyleb y person a'r swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 5pm, 4 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau