Altaf Hussain AS

Altaf Hussain AS

Cyfle Gwaith: Uwch-swyddog Cyfathrebu i Dr Altaf Hussain AS

Cyhoeddwyd 30/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/10/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch-swyddog Cyfathrebu i Dr Altaf Hussain AS

Ystod Cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 11.1

Lleoliad: Gorseinon/Gartref

Cyfeirnod:  MBS-076-21

Pwrpas y Swydd

Rheoli gwaith sy'n gysylltiedig â'r wasg a'r cyfryngau i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

1. Sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarn â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.

2. Rheoli systemau swyddfa’r wasg a monitro allfeydd cyfryngau, sy’n cynnwys meysydd print, darlledu ac ar-lein yn effeithiol, er mwyn sicrhau cydgysylltiad effeithiol o fewn y grŵp.

3. Cynllunio a datblygu strategaethau, a threfnu ymgyrchoedd yn y cyfryngau.

4. Trafod â’r Aelodau o’r Senedd/Rheolwyr Swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau.

5. Ymchwilio, paratoi ac ysgrifennu datganiadau i'r wasg a datganiadau eraill

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad sylweddol o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, ym myd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfrydol ym maes gwleidyddiaeth neu’i debyg.
• Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu a threfnu ymgyrchoedd cyfryngau.
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio datganiadau i'r wasg.
• Profiad neu ddealltwriaeth o gyfraith y cyfryngau.
• Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau hanfodol


• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
• Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Sandra.Morgan@Senedd.cymru

 

Dyddiad cau: 20 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: i'w gadarnhau