Peter Fox AS

Peter Fox AS

Cyfle Gwaith: Uwch-swyddog/Uwch-gynghorydd Cyfathrebu i Peter Fox AS

Cyhoeddwyd 24/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch-swyddog/Uwch-gynghorydd Cyfathrebu i Peter Fox AS

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata (Band 1) 

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37. 

Lleoliad: Swyddfa Seneddol, Caerdydd. 

Reference:  MBS-097-21

Diben y swydd

Rheoli gwaith sy'n gysylltiedig â'r wasg a'r cyfryngau a chynnig cyngor i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  • Sefydlu a datblygu cysylltiadau cadarn â'r wasg, y cyfryngau ar-lein a’r cyfryngau darlledu er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.
  • Rheoli systemau swyddfa’r wasg a monitro allfeydd cyfryngau, sy’n cynnwys meysydd print, darlledu ac ar-lein yn effeithiol, er mwyn sicrhau cydgysylltiad effeithiol o fewn y grŵp.
  • Cynnig cyngor cyfryngau/gwleidyddol i'r Aelod lle bo angen.
  • Cynllunio a datblygu strategaethau, a threfnu ymgyrchoedd yn y cyfryngau.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad sylweddol o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, ym myd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfrydol ym maes gwleidyddiaeth neu’i debyg.
  • Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu a threfnu ymgyrchoedd cyfryngau.

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, neu;
  • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Sgiliau ac ymddygiadau hanfodol

  • Dealltwriaeth o gyfraith y cyfryngau a thystiolaeth o gydgysylltu gwaith tîm i sicrhau bod gwaith yn cael ei gynhyrchu o fewn terfynau amser tyn;
  • Sgiliau rhyngbersonol effeithiol a'r gallu i feithrin perthnasau ar draws ffiniau proffesiynol gydag aelodau o’r wasg a’r cyfryngau

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am unrhyw ymholiadau ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol)  at CymorthBusnesAelodau@senedd.cymru

Manyleb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 5pm, 30 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau