Buffy Williams AS

Buffy Williams AS

Cyfle Gwaith: Uwch-swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Elizabeth 'Buffy' Williams MS

Cyhoeddwyd 12/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch-swyddog Ymchwil a Chyfathrebu i Elizabeth 'Buffy' Williams AS

Ystod Cyflog: £26,650 - £37,612 pro rata (band 1)

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr

Parhaol

Lleoliad: Senedd Cymru, Ty Hywel, Caerdydd a swyddfa etholaeth, Tonypandy

Cyfeirnod:  MBS-107-21

Pwrpas y Swydd

Rheoli gwaith sy'n gysylltiedig â'r wasg a'r cyfryngau i'r Aelod o’r Senedd yn ôl y gofyn, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal. Darparu cyngor, deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar ystod o feysydd polisi a deddfwriaeth. Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.

Prif ddyletswyddau

  • Ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros ddarparu cyngor a deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar ystod o feysydd gwahanol, er mwyn cynorthwyo'r broses o ymdrin â gwaith achos yr etholaeth neu lywio trafodaethau.
  • Rheoli systemau swyddfa’r wasg a monitro allfeydd cyfryngau, sy’n cynnwys meysydd print, darlledu ac ar-lein yn effeithiol, er mwyn sicrhau cydgysylltiad effeithiol o fewn y grŵp.
  • Cynllunio a datblygu strategaethau, a threfnu ymgyrchoedd yn y cyfryngau.
  • Trafod â’r Aelodau o’r Senedd/Rheolwyr Swyddfa a nodi unrhyw agweddau ar eu gwaith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad sylweddol o weithio’n effeithiol yn y wasg ysgrifenedig, ym myd darlledu neu ar-lein, neu’r sector cysylltiadau cyhoeddus, yn ddelfrydol ym maes gwleidyddiaeth neu’i debyg.
  • Profiad o ddatblygu a gweithredu strategaeth gyfathrebu a threfnu ymgyrchoedd cyfryngau.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o dechnegau ymdrin â’r cyfryngau, gan gynnwys llunio datganiadau i'r wasg.

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Leanne.parsell@senedd.cymru

Manyleb y swydd a'r person

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cau: 5pm, 07 Rhagfyr 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau