Peter Fox AS

Peter Fox AS

Cyfle Gwaith: Uwch-swyddog Ymchwil i Peter Fox AS

Cyhoeddwyd 05/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/01/2023   |   Amser darllen munudau

Uwch-swyddog Ymchwil i Peter Fox AS

Ystod Cyflog: £27,450 - £38,740 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Ty Hywel, Bae Caerdydd

Cyfeirnod: MBS-082-22

Pwrpas y Swydd

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau.  Gallai hyn olygu pynciau nad yw'r deiliad swydd yn gyfarwydd â hwy.

Prif ddyletswyddau

1. Darparu cyngor, deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar ystod o feysydd polisi a deddfwriaeth.

2. Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.

3. Datblygu perthynas effeithiol â chydweithwyr o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws y Senedd, a chydweithio gyda hwy.

4. Datblygu perthynas waith dda gyda'ch cymheiriaid yn neddfwrfeydd eraill y DU, gyda'r gymuned ymchwil a chyda swyddogion polisi.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad sylweddol o ddarparu deunydd ymchwil neu friffio mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg.
• Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur.
• Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.
• Cymhwyster NVQ lefel 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Peter.Fox-restricted@senedd.wales 

Dyddiad cau: 17.00, 6 Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau