Peter Fox AS

Peter Fox AS

Cyfle Gwaith: Uwch-swyddog Ymchwil i Peter Fox AS

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch-swyddog Ymchwil i Peter Fox AS

Ystod Cyflog: £26,650 - £37,612 (band 1) pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37

Lleoliad: Parhaol.

Lleoliad: Swyddfa Seneddol, Caerdydd

Cyfeirnod:  MBS-098-21

Pwrpas y Swydd

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau.  Gallai hyn olygu pynciau nad yw'r deiliad swydd yn gyfarwydd â hwy.

Prif ddyletswyddau

  • Darparu cyngor, deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar ystod o feysydd polisi a deddfwriaeth.
  • Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.
  • Datblygu perthynas effeithiol â chydweithwyr o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws y Senedd, a chydweithio gyda hwy.
  • Datblygu perthynas waith dda gyda'ch cymheiriaid yn neddfwrfeydd eraill y DU, gyda'r gymuned ymchwil a chyda swyddogion polisi.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad sylweddol o ddarparu deunydd ymchwil neu friffio mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg.
  • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, neu
  • Cymhwyster NVQ lefel 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i CymorthBusnesAelodau@senedd.cymru

Manyleb y swydd a'r Person

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 5pm, 30 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau