Rhys Ab Owen AS

Rhys Ab Owen AS

Cyfle Gwaith: Uwch Weithiwr Achos a Swyddog Cyswllt Cymunedol i Rhys Ab Owen AS

Cyhoeddwyd 28/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch Weithiwr Achos a Swyddog Cyswllt Cymunedol i Rhys Ab Owen AS

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata (band 2).

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd hyd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Caerdydd

Cyf: MBS-105-21

Diben y swydd

Arwain a darparu ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau. Gall hyn gynnwys meysydd pwnc y mae deiliad y swydd yn anghyfarwydd.

Prif ddyletswyddau

1. Drafftio areithiau a thabl cwestiwn llafar a / neu ysgrifenedig a briffio'r Aelod o'r Senedd lle bo hynny'n briodol

2. Delio ag ymholiadau a chwynion cymhleth ar ran Aelod y Senedd, gan gynnwys drafftio a chyhoeddi llythyrau

3. Arwain ar waith prosiect yn ôl yr angen

4. Ymgymryd â chyfrifoldeb goruchwylio yn ôl yr angen

5. Gweithio'n rhagweithiol heb lawer o oruchwyliaeth

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Peth profiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa;
  • Profiad o rôl gymharol yn delio â gohebiaeth gymhleth; dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur;
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol;
  • Deall brwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb cyfleoedd ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan, ac ymrwymiad iddynt.

 

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

I gael manylion am y swydd a i wneud cais, cysylltwch â Rhys.AbOwen@senedd.cymru

Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau