Elin Jones AS

Elin Jones AS

Cyfle Gwaith: Uwch Weithiwr Achos i Elin Jones AS

Cyhoeddwyd 14/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch Weithiwr Achos i Elin Jones AS

Ystod cyflog: £26,650 - £37,612 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: 32 Heol y Wig, Aberystwyth, SY23 2LN (Swyddfa Etholaeth)

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-099-21

Diben y swydd:

Darparu cymorth gweinyddol, etholaethol a seneddol i'r Aelod o’r Senedd, a bod yn gyfrifol am waith achos, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

 1. Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill, y cyfryngau, lobïwyr a grwpiau pwyso.

 2. Rheoli a chynnal system gwaith achos gan sicrhau bod pob achos yn cael ei logio; monitro'r cynnydd a wneir a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodir yn cael eu cymryd.

 3. Drafftio llythyron, nodiadau briffio ac unrhyw ddogfennau eraill ar ystod o faterion ar gais yr Aelod o’r Senedd.

 4. Cynnal dyddiadur apwyntiadau’r Aelod, trefnu a chanslo apwyntiadau a chyfarfodydd, a chyfarch ymwelwyr yn ôl y gofyn, gan sicrhau fod pob digwyddiad yn cael ei drefnu mewn modd proffesiynol.

 5. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol, yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

 • Y gallu i weithio yn Gymraeg a Saesneg.
 • Profiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa
 • Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau, a gweithio mewn swyddfa brysur
 • Gwybodaeth am faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol, a dealltwriaeth ohonynt
 • Dealltwriaeth o'r angen i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad iddynt

Cymwysterau Hanfodol:

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Dystiolaeth o sgiliau rhifedd a llythrennedd e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) Gradd C neu uwch.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Branwen.Davies@senedd.cymru

Dyddiad cau: 13 Rhagfyr 2021

Dyddiad cyfweliad: 20 Rhagfyr 2021