Julie James

Julie James

Cyfle Gwaith: Uwch-weithiwr Achos i Julie James AS

Cyhoeddwyd 05/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 29/11/2022   |   Amser darllen munudau

Uwch-weithiwr Achos i Julie James AS

Ystod Cyflog: £27,450 - £38,740 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr yr wythnos

Natur y penodiad: Parhaol

Lleoliad: Swyddfa'r etholaeth

Cyfeirnod: MBS-072-22

Pwrpas y Swydd

Cymryd yr awenau a darparu gwaith achos o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau.  Gallai hyn olygu pynciau nad yw'r deiliad swydd yn gyfarwydd â nhw.

Prif ddyletswyddau

  • Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.
  • Datblygu perthynas effeithiol â chydweithwyr o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws y Senedd, a chydweithio gyda nhw.
  • Meithrin perthynas waith dda â chymheiriaid mewn swyddfeydd a chyrff cyhoeddus eraill
  • Ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros ddarparu cyngor gwaith achos a deunydd ymchwil, dadansoddiadau a deunydd briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar amrywiaeth o feysydd, er mwyn cynorthwyo'r broses o ymdrin â gwaith achos yn yr etholaeth neu lywio trafodaethau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad sylweddol o friffio mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg
  • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur.
  • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Julie.James-restricted@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 16:00, 06 Rhagfyr 2022

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau