Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Uwch-ymchwilydd i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Senedd y Ceidwadwyr.

Cyhoeddwyd 28/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/11/2022   |   Amser darllen munudau

Uwch-ymchwilydd i Andrew RT Davies AS, Rheolwr Grŵp Senedd y Ceidwadwyr.

Cyfeirnod MBS: MBS-069-22

Ystod cyflog: £27,450 - £38,740 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Parhaol

Diben y Swydd:

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel ar ystod eang o bynciau i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd; a chefnogi ymchwilwyr eraill y Grŵp wrth geisio cyflawni’r nod hwn.

Prif ddyletswyddau:

  • Cymryd cyfrifoldeb unigol dros ddarparu gwaith ymchwil a gwybodaeth amserol o ansawdd uchel ar amrywiaeth eang o bynciau, gan ddefnyddio ystod eang o adnoddau ymchwilio
  • Darparu deunydd briffio a gwybodaeth i gynorthwyo Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig i helpu i lywio trafodaethau
  • Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel eich bod yn gallu rhagweld a bodloni anghenion gwybodaeth Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig
  • Cydlynu ymateb y Grŵp i gynigion deddfwriaethol, gan gynnwys paratoi deunydd briffio perthnasol a chyflwyno gwelliannau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol:

  • Profiad sylweddol o ddarparu gwasanaethau ymchwil neu ddeunydd briffio mewn amgylchedd seneddol neu debyg
  • Profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd o bwysau
  • Dealltwriaeth o'r angen i fynd i'r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad iddynt, a'r gallu i weithio mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif

Cymwysterau hanfodol:

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Nodwch fod dwy swydd yn cael eu hysbysebu ar hyn o bryd, gallwch ddod o hyd i fanylion y swydd arall yma. Dim ond un o'r swyddi fydd yn cael ei llenwi.

I gael manylion am y swydd cysylltwch â Paul.Smith@senedd.cymru. I wneud cais, cysylltwch  â Paul.Smith@senedd.cymru 

Manyleb y Swydd a'r Person

Gwybodaeth pwysig

Buddion gweithio i Aelod

Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 4pm, 28 Tachwedd 2022.

Dyddiad cyfweliad: Wythnos sy'n dechrau 06 Rhagfyr 2022.