Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Cyfle Gwaith: Uwch Ymchwilydd i Jane Dodds AS

Cyhoeddwyd 28/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/11/2021   |   Amser darllen munudau

Uwch Ymchwilydd i Jane Dodds AS

Ystod cyflog: £26,650-£37,612 pro-rata (band 1).

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd hyd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Y Senedd, a gatref. 

Cyf: MBS-109-21

Diben y swydd

Cymryd yr awenau a darparu deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel i'r Aelod ar ystod eang o bynciau.  Gallai hyn olygu pynciau nad yw'r deiliad swydd yn gyfarwydd â nhw.

Prif ddyletswyddau

  • Ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros ddarparu cyngor a deunydd ymchwil, dadansoddi a briffio o ansawdd uchel, a hynny'n amserol, ar ystod o feysydd gwahanol, er mwyn cynorthwyo'r broses o ymdrin â gwaith achos yn yr etholaeth neu lywio trafodaethau ar amrywiaeth o feysydd deddfwriaethol a pholisi
  • Datblygu a chynnal gwybodaeth am bynciau y cytunir arnynt fel y gallwch ragweld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelod o’r Senedd.
  • Datblygu a chynnal perthnasoedd effeithiol a chydweithio â chydweithwyr o wahanol feysydd gwasanaeth ar draws y Senedd, gyda chymheiriaid mewn deddfwrfeydd eraill yn y DU, a chyda sefydliadau ledled Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion allweddol ar ystod o feysydd deddfwriaethol a pholisi
  • Cynnal y safonau uchaf o gywirdeb ac annibyniaeth yn eich gwaith ymchwil eich hunan

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad sylweddol o ddarparu deunydd ymchwil neu friffio mewn amgylchedd seneddol neu amgylchedd tebyg.
  • Profiad o weithio'n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur.
  • Dealltwriaeth o’r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac egwyddorion Nolan ar gyfer bywyd cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Cymhwyster NVQ lefel 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

I gael manylion am y swydd a i wneud cais, cysylltwch â Branwen.Griffiths@senedd.cymru 

Manyleb y Swydd a'r Person

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Ffurflen Gais

Dyddiad cau: 10 Rhagfyr 2021

Dyddiad cyfweliad: Yr wythnos sy’n dechrau ar 13 Rhagfyr 2021