Adam Price

Adam Price

Cyfle Gwaith: Ymchwilydd i Adam Price AS, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

Cyhoeddwyd 04/06/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/01/2023   |   Amser darllen munudau

Ymchwilydd i Adam Price AS, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

Ystod Cyflog: £23,440 – £34,357 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37 awr

Natur y penodiad: Parhaol

Cyfeirnod:  MBS-089-22

Pwrpas y Swydd

Darparu cynnwys, nodiadau briffio a dadansoddiadau o ansawdd uchel i Aelodau Grŵp Plaid Cymru yn y Senedd i gyflawni eu hanghenion ymchwil gwleidyddol yn y Senedd a’r tu allan iddi, yn ôl cyfarwyddyd yr Uwch Ymchwilydd.

Prif ddyletswyddau

1. Darparu cyngor ymchwil gwleidyddol, dadansoddiadau a gwybodaeth o ansawdd ar ystod o bynciau, meysydd deddfwriaethol a pholisi. Cael yr wybodaeth a’r ystadegau gofynnol, eu deall, eu dadansoddi, eu cyflwyno a’u cyfleu. Bydd hyn weithiau’n gofyn am ymgyfarwyddo’n gyflym â meysydd pwnc newydd.

2. Datblygu a chynnal gwybodaeth am feysydd pwnc penodol y cytunwyd arnynt yn rhagweithiol fel bod modd i chi rag-weld a diwallu anghenion gwybodaeth yr Aelodau, gan gynnwys bod yn ymwybodol o’r ffynonellau gwybodaeth diweddaraf sydd ar gael yn y meysydd pwnc rydych yn ymwneud â nhw, a dilyn rhaglenni polisi a deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn y meysydd pwnc hyn yn agos.

3. Darparu nodiadau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelodau i baratoi ar gyfer cyfarfodydd mewnol ac allanol, digwyddiadau cyhoeddus, ymddangosiadau cyfryngau.

4. Drafftio datganiadau safbwynt polisi a drafftio ymatebion i ohebiaeth berthnasol o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt i gynorthwyo’r Aelodau i ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad perthnasol mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth.
• Profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur.
• Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan, ac ymrwymiad i hynny.
• Dealltwriaeth o faterion cyfoes a phynciau sy’n berthnasol i Gymru, a diddordeb yn system wleidyddol Cymru.

Cymwysterau hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol.

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i LewisRichard.Owen@Senedd.cymru 

Manyleb y person a'r swydd

Ffurflen gais

Gwybodaeth Bwysig

Buddion gweithio i Aelod

Dyddiad cau: 17:30, 02 Chwefror 2023

Dyddiad cyfweliad: 8 Chwefror 2023