Tom Giffard AS

Tom Giffard AS

Cyfle Gwaith: Ymchwilydd i Tom Giffard AS

Cyhoeddwyd 30/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/09/2021   |   Amser darllen munudau

Ymchwilydd i Tom Giffard AS

Ystod Cyflog: £20,607 - £27,790 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: 37

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd/Swyddfa Rhanbarthol ym Mhorthcawl

Cyfeirnod:  MBS-061-21

Pwrpas y Swydd

Helpu i ddarparu gwaith ymchwil, cyngor a chymorth gweinyddol o safon uchel i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau y cynhelir safonau o ran cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau:

1. Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, a sicrhau bod yr Aelod o’r Senedd yn ymwybodol o unrhyw faterion perthnasol

2. Ymchwilio i feysydd polisi perthnasol yn unol â chyfarwyddyd yr Aelod o’r Senedd

3. Darparu papurau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelod o’r Senedd wrth iddo ymdrin â gwaith achos etholaethol neu i helpu i lywio trafodaethau

4. Cael gafael ar waith ymchwil a deunydd briffio gan swyddogion yn y Gwasanaeth Ymchwil, isadrannau o Lywodraeth Cymru a chan gyrff allanol

5. Ymdrin â gohebiaeth arferol ac amrywiaeth o ymwelwyr

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth
• Profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur
• Dealltwriaeth o'r angen i fynd i'r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad iddynt, a'r gallu i weithio mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif
• Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan

Cymwysterau hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd, ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Kay.Rowlands@senedd.cymru

 

Dyddiad cau: 1 Hydref 2021

Dyddiad cyfweliad: 7 Hydref 2021