Swyddfa Archwilio Cymru - Bwrdd

Cyhoeddwyd 13/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 28/07/2022

Cadeirydd: £25,000 y flwyddyn, amhensiynadwy, 4 diwrnod y mis.

Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

Lleoliad: Cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Medi 2022

 

Diben y swydd:

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn gyfrifol am ddatblygu cyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru a sicrhau bod swyddogaethau’r sefydliad yn cael eu cyflawni mewn modd effeithlon a chost-effeithiol.

Mae'r sefydliad yn cyflogi oddeutu 280 o staff, a'r Archwilydd Cyffredinol yw ei Brif Weithredwr a'i Swyddog Cyfrifyddu. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ddeiliad swydd statudol sy’n gyfrifol am amrywiaeth o swyddogaethau archwilio, gan gynnwys archwilio cyfrifon y mwyafrif o gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae Senedd Cymru am benodi’r ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i’r Bwrdd. Yn unol â gofynion deddfwriaethol, penodir y Cadeirydd o blith Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru ac felly fe’i penodir yn Aelod Anweithredol o’r Bwrdd yn y lle cyntaf.

Mae gan Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru naw aelod. Bydd pump ohonynt yn aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd), ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri aelod sy'n gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru.

Penodir yr Aelodau Anweithredol gan Senedd Cymru.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn enwebu un aelod-gyflogai, a’r Aelodau Anweithredol sy’n penodi’r ddau arall yn dilyn balot o staff Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Sut i wneud cais:

Os hoffech gael trafodaeth gychwynnol am y rolau hyn, cysylltwch â'n partneriaid recriwtio yn Penna:

Roger Russell (07710 701570)  roger.russell@penna.com

Claire MacLeod (07966 524037) claire.macleod@penna.com.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y rolau hyn, mae'n bwysig nodi a ydych yn ceisio am rôl y Cadeirydd neu'r ddwy wrth wneud eich cais a chyfeirio at y meini prawf cymhwysedd a nodir yn y briff gwybodaeth i ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn.

 

Gwnewch gais nawr