Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd

Cyhoeddwyd 05/01/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 19/01/2021   |   Amser darllen munudau

Pwrpas hanfodol y Cod Ymddygiad hwn yw cynnal enw da’r Senedd a'r ethos agored ac atebol sy'n angenrheidiol i atgyfnerthu hyder y cyhoedd yng ngonestrwydd Aelodau'r Senedd yn y ffordd y maent yn cyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau cyhoeddus pwysig.

Mae'r Cod hwn yn berthnasol i holl Aelodau'r Senedd. Rhaid i Aelodau gydymffurfio ag ef.  Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad Aelod neu os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau.

Dylid darllen pob cyfeiriad yn y ddogfen hon at Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu'r Cynulliad yn y ddogfen hon fel un at Senedd Cymru/Welsh Parliament.

Newidiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei enw’n swyddogol i Senedd Cymru ar 6 Mai 2020. Mae adran 150A o Ddeddf Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd pob cyfeiriad at enw blaenorol y sefydliad yn cael ei ddarllen, o ran y gyfraith, fel cyfeiriad at yr enw newydd, ac y bydd gan yr enwau Saesneg a Chymraeg statws cyfartal.

Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wrthi’n diweddaru'r Cod Ymddygiad a'r gweithdrefnau cysylltiedig, a bydd yr enw'n cael ei ddiweddaru fel rhan o'r broses hon.

Mae'r Senedd wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion.  Dysgwch ragor am ein polisi cwyno, y drefn gwyno a sut i wneud cwyn.