Archebwch Eich Tocyn am Ddim

Cyhoeddwyd 01/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/09/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Ar agor: Dydd Llun – dydd Iau 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd.

 

Ynglŷn ag Adeilad y Senedd

Cartref datganoli yng Nghymru.

Wedi'i gynllunio gan Rogers Stirk Harbour a Phartneriaid, mae'r adeilad hwn yn ymgorffori gwerthoedd democrataidd o fod yn agored a chyfranogi. Mae tryloywder yr adeilad yn caniatáu i chi fwynhau llawer o'r tu allan ond dewch i mewn i ddysgu mwy am sut mae Senedd Cymru yn cynrychioli pobl Cymru.

 

Dadleuon y Senedd

Gallwch weld dadleuon y Senedd o ddydd Llun i ddydd Iau yn fyw yn yr adeilad neu ar-lein yn: www.senedd.tv.

Mae pwyllgorau'n delio â meysydd arbenigol tra bod y Cyfarfod Llawn yn edrych ar faterion a chyfleoedd ehangach i Gymru. Mae'r ddwy agwedd hyn yr un mor bwysig o ran sicrhau bod y Senedd yn cynrychioli pobl Cymru yn effeithiol.

Gallwch archebu tocyn i weld y Cyfarfod Llawn ynghyd â'ch tocyn mynediad.

I wylio un o’r pwyllgorau, siaradwch gydag aelod o staff wrth ymweld a’r Senedd, i ganfod pa bwyllgorau sy’n cyfarfod ar y diwrnod hwnnw. Mae calendr ein gwefan yn rhestru'r dyddiadau pan fydd ein cyfarfodydd pwyllgorau i'w cynnal.

 

Dilynwch Stori Datganoli

Gellir gweld ein llinell amser o gerrig milltir allweddol taith Cymru i ddatganoli a'r cyflawniadau allweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf o amgylch y twndis mawr, canolbwynt yr Oriel.

 

Caffi

Mae gennym gaffi cyfforddus y tu mewn sy'n cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer, bwydlen ginio, a chacennau. Gyda chyfleusterau WiFi ardderchog, ardal eistedd fawr a golygfeydd hyfryd o fae Caerdydd, beth am ddefnyddio'r Senedd fel man cyfarfod?

 

Arddangosfa Windrush Cymru yn y Senedd

Arddangosfeydd

Mae Windrush Cymru: Dathlu bywydau a theithiau cenhedlaeth yn arddangos canlyniadau prosiect hanes llafar i ddiogelu a dathlu profiadau byw'r Genhedlaeth Windrush yng Nghymru.

Dan arweiniad Race Council Cymru, cyflwynir yr arddangosfa mewn partneriaeth â'r Senedd ac Amgueddfa Cymru ac mae'n rhan o Brosiect Treftadaeth Windrush Race Council Cymru, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

13 Medi - 16 Rhagfyr

 

Yn ystod eich ymweliad 

Mae gennym fesurau ar waith i gadw ein hymwelwyr, staff ac Aelodau yn ddiogel, sef:  

 • I unrhyw un sy'n dymuno cadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth staff neu ymwelwyr eraill, mae lanyards cadw pellter cymdeithasol ar gael gan staff Diogelwch. Gofynnwn i chi olchi eich dwylo a/neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd, a ddarperir mewn ardaloedd cyffredin ym mhob rhan o'r adeilad; 
 • bydd angen i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus drwy gydol eich ymweliad, oni bai eich bod wedi eich eithrio; 
 • ni chaniateir i chi fynd yn ôl i mewn i’r adeilad ar ôl i chi adael. Cadwch hyn mewn cof wrth gynllunio’ch ymweliad; 
 • Bydd codau QR ar gyfer ap hysbysiadau COVID-19 y GIG yn cael eu harddangos pan fyddwch yn cyrraedd. Os nad ydych eisoes wedi lawrlwytho’r ap hwn, byddem yn eich annog i wneud hynny;
 • efallai y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth â’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (Test, Trace and Protect). 

 

Ystyriaethau cyn ymweld 

 • peidiwch â dod i’r adeilad os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19, neu os cawsoch gyfarwyddiadau i hunan-ynysu, neu os oes gan unrhyw un yn eich cartref symptomau COVID-19; 
 • bydd codau QR ar gyfer ap hysbysiadau COVID-19 y GIG yn cael eu harddangos pan fyddwch yn cyrraedd. Os nad ydych eisoes wedi lawrlwytho'r ap, byddem yn eich annog i wneud hynny; 
 • caniatewch tua 15 munud ar gyfer mynd drwy’r broses ddiogelwch;  
 • efallai y bydd ciw byr y tu allan i'r adeilad cyn mynd i mewn;  
 • peidiwch â dod â llawer o eiddo gyda chi, gan fod gennym ni system ddiogelwch debyg i faes awyr ac mae’r holl ymwelwyr ac eiddo yn cael eu sganio;  
 • bydd ein caffi, siop, toiledau a'n cyfleuster Changing Places ar agor, ond bydd yr ystafell gotiau ar gau;  
 • Ar ôl cyrraedd bydd aelod o’n tîm yn rhoi esboniad byr i chi o'r hyn i'w ddisgwyl yn yr adeilad.

 

Archebutocyn am ddim 

Bydd angen i chi archebu tocyn am ddim cyn ymweld ag adeilad y Senedd.  

I archebu tocyn:  

Os na allwch ddod ar y diwrnod mwyach, rhowch wybod i ni a gallwn ailddyrannu eich tocyn/tocynnau.  

 

Sylwer, oherwydd capasiti cyfyngedig yr adeilad ar hyn o bryd, mae angen i ni gau'r adeilad i'r cyhoedd weithiau fel y gall busnes hanfodol y Senedd barhau. Nid ydym yn disgwyl i hyn ddigwydd yn aml, ond os yw’n digwydd, byddwn yn cysylltu â chi i aildrefnu neu ganslo eich archeb.