Pobl y Senedd

Samuel Kurtz AS

Samuel Kurtz AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Gyda chynllun Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 yn cau ar ddiwedd 2023, pa gyfran o'r arian sy'n parhau i fod heb ei wario ac, o hynny, beth yw gwerth elfen ariannu'r UE a beth yw gwerth...

Wedi'i gyflwyno ar 30/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad yn ôl awdurdod lleol o gyfanswm y sbesimenau a gasglwyd drwy'r Arolwg o Foch Daear Marw rhwng 2014 a 2022, a chyfanswm y sbesimenau y nodwyd eu...

Wedi'i gyflwyno ar 30/03/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru gadarnhau bod dyraniad cyllideb 2022-23 i'r rhaglen economaidd a chynaliadwyedd wledig o £27.3m wedi'i wario'n llawn a'i fod yn darparu dadansoddiad o'r dyrania...

Wedi'i gyflwyno ar 30/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 29/03/2023

Pa drafodaethau mae Llywodraeth Cymru'n eu cael gyda llywodraethau eraill y DU yn dilyn darganfod ffliw adar mewn dolffin marw ar draeth yn Sir Benfro o ystyried y risg uwch i famaliaid?

Wedi'i gyflwyno ar 29/03/2023

Y Cyfarfod Llawn | 28/03/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Samuel Kurtz AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Samuel yn eiriolwr cryf dros gefn gwlad Cymru a'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae’n is-gadeirydd ar Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro ac mae wedi ennill sawl cystadleuaeth ar lefel Cymru ac ar lefel genedlaethol, gan gynnwys siarad cyhoeddus, adloniant ar lwyfan a materion gwledig. Mae Samuel yn frwd dros chwaraeon, ac mae’n mwynhau chwarae criced, rygbi a phêl-droed.

Hanes personol

Wedi'i eni a'i fagu ar y fferm deuluol gydag unedau gwyliau hunanarlwyo yng nghanol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, mae Samuel yn siaradwr Cymraeg a fynychodd ysgolion lleol cyn mynd ymlaen i astudio BA Anrhydedd mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste.

Cefndir proffesiynol

Ar ôl graddio, dychwelodd Samuel i Sir Benfro i weithio fel gohebydd i'r Pembrokeshire Herald a'r Western Telegraph, cyn dechrau swydd yn swyddfa'r Aelod Seneddol lleol.

Hanes gwleidyddol

Mae Sam wedi cynrychioli ward Scleddau ar Gyngor Sir Penfro ers 2017 a chafodd ei ethol fel Aelod o’r Senedd dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro ym mis Mai 2021.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Samuel Kurtz AS