Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Rydym yn cynnig amrywiaeth o adnoddau, rhaglenni, sesiynau ar-lein, a datblygiad proffessiynol a fydd yn helpu pobl ifanc a gweithwyr addysg proffesiynol i ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru, a sut y gallant ddweud eu dweud drwy Senedd Cymru.

Sesiynau ar-lein

Trefnu sesiwn

Gallwch gadw lle a chymryd rhan yn un o'n gweithdai a'n cyflwyniadau am ddim, wedi'u hwyluso gan un o'n swyddogion addysg.

Adnoddau

Adnoddau

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar-lein i helpu athrawon a gweithwyr ieuenctid i addysgu pobl ifanc am y ffordd y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yma yng Nghymru.

Oedran: 11-18

Ein Senedd

Cyfres o adnoddau i helpu dysgwyr i ddeall esblygiad datganoli yng Nghymru, sy'n cwmpasu hanes a phwerau Senedd Cymru, rôl ein Haelodau, a phleidleisio yn Etholiadau Senedd Cymru.

 

Mae pob thema yn cynnwys adnoddau ystafell ddosbarth a gwybodaeth i'w defnyddio yn ystod gwersi ABCh, gwasanaethau ysgol, a lleoliadau grwpiau ieuenctid.

 

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd fel cyfres o flogiau fideo y gellir eu defnyddio gartref (gweler y flogiau o dan adnoddau CA4 isod).  

Adnoddau ar-lein ar gyfer addysgu gartref

Pecyn CA2: Fy Myd, Fy Nyfodol

Pecyn addysgol sy'n addas i'w gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth, neu ar-lein fel rhan o'ch cartref, neu gynnig dysgu o bell. Mae'r pecyn hwn yn dysgu plant sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru.

Fi, Fy Myd, Fy Nyfodol.pdf

Pecyn CA3: Fi, Fy Ardal, Fy Llais

Pecyn cymorth yw hwn i athrawon, gweithwyr ieuenctid neu rieni ei ddefnyddio gyda phlant 11-14 oed. P'un a yw'r pecyn yn cael ei ddefnyddio fel gweithgaredd ystafell ddosbarth neu fel rhywbeth i'w wneud gartref, ei nod yw darparu cyfleoedd creadigol ar gyfer dysgu.

Adnodd Fy Llais

Adnodd ADY: Tud 11 o adnodd y Senedd ar Hwb

Cyfnod Allweddol 4 – Ein Senedd Ni

Cyfres o bedwar flog youTube er mwyn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Senedd o adref.

Rhan Un: Hanes y Senedd

Rhan Dau: Pwerau'r Senedd

Rhan Tri: Aelodau'r Senedd

Rhan Pedwar: Pleidleisio yn Etholiadau'r Senedd

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost at cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

 I ymholi ynglŷn â'n hadnoddau Addysg anfonwch ebost at addysg@senedd.cymru.

Tanysgrifiwch

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Eisiau cael y diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu?

Cofrestrwch am gylchlythyr addysg y Senedd ac fe gewch chi’r diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

Tanysgrifiwch nawr

Yn yr adran hon